Kontrolltööde klass 2017/18 õppeaastal.

Kontrolltööde klass alates 4. klassist

 
E
T
K
N
R
7. tund
Anu Maasel
ruum 205
Maiu Hiis
ruum 228
Eha Luukas
ruum 149
Anneli Sadam
ruum 147
 
8. tund
Anu Maasel
ruum 205
Maiu Hiis
ruum 228
Eha Luukas
ruum 149
 
 

 

 

 

 

 

Väljavõte Käina Kooli õppekavast:

7.2. Järelvastamise ja järeltööde sooritamine

  • Hindelised kontrolltööd peavad olema õpetaja poolt kantud e-kooli kontrolltööde plaani mitte hiljem kui 1 nädal enne töö toimumist.
  • Õpilasel tohib ühel päeval olla reeglina ainult üks kontrolltöö. Erandeid tehakse poolte kokkuleppel.
  • Hindamise ajal mõjuva põhjuseta koolist puudunud õpilase või tähtajaks tegemata töö võib hinnata „nõrgaks“ („1“).
  • Järelvastamise või järeltööde sooritamiseks on aega 7 koolipäeva alates hinde avaldamisest ekoolis.
  • Õpilasel on võimalik parandada kontrolltöid kontrolltööde klassis.
  • Kui õpetaja peab vajalikuks enne järeltööd õpilase osalemist konsultatsioonis, on see õpilasele kohustuslik eeltingimus järeltöö sooritamiseks.
  • Tunnikontrolle, suulisi vastuseid on võimalik parandada vaid kokkuleppe saavutamisel õpetajaga.
  • Kui õpilane on olnud haige, võib ta esimesel kooli tulemise päeval toimuvad tööd sooritada kohe või 7 koolipäeva jooksul. Muul põhjusel puudunud õpilane on kohustatud töö sooritama õpetaja poolt määratud ajaks.