Head lapsevanemad ja õpilased

26.jaanuaril tuli Käina Kooli pere jaoks ebameeldiv uudis – üks meie õpetajatest on saanud  Covid-19 positiivse diagnoosi. Terviseamet võttis meiega koheselt ühendust ja nende ettepanek oli viia kool osaliselt kuni 5.veebruarini (kaasa arvatud) distantsõppele.

Distantsõppele ja eneseisolatsiooni on määratud kõik 5.-9. klassi õpilased, s.h haridusliku erivajadusega õpilased.  1. – 4. klassid võivad esialgu jätkata kontaktõpet.

Lähikontaktseks loetakse antud juhul isikut, kes on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel.

Lähikontaktsed peavad järgneva 14 päeva jooksul jälgima hoolikalt oma tervist ning viibima eneseisolatsioonis. Oluline on teada, et COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimestega omakorda lähikontaktis olnud inimestel suurenenud riski haigusesse nakatuda ei ole ning kontakti kontaktid isolatsiooni jääma ei pea.

Distantsõpet korraldatakse vastavalt Käina Kooli distantsõppe korraldusele (vt kooli koduleht: http://www.kaina.edu.ee/index.php/dokumendid/), mis sätestab, et:

 • õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel,
 • ülesanded pannakse e-kooli üles hiljemalt iga tunni alguseks sama päeva kodutööde alla,
 • tunnitöö tuleb esitada õpetaja poolt määratud ajaks,
 • ühes õppepäevas võib maksimaalselt olla 2 videotundi
 • 1- 6. klassini on videotunni pikkuseks kuni 20 minutit, 7-9. klassini kuni 50 minutit
 • IT- alaste küsimuste ja probleemide korral pöörduda kooli haridustehnoloogi poole

Alltoodult leiate Terviseameti juhised lähikontaktsetele.

Head tervist soovides!

Ermo Mäeots
direktor


JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

 Terviseameti andmetel on teil olnud lähikontakt isikuga, kellel on laboratoorselt ja/või arsti kinnitatud koroonaviirus SARS-CoV-2. Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma koju eneseisolatsiooni. Eelpool toodu kehtib ka olukorras, kus koroonaviirusega kokkupuude on toimunud ümbritseva keskkonna (saastunud pinnad, hooned jne) kaudu.

Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse maksimaalsest peiteperioodist palume Teil viibida kodus 14 päeva alates lähikontaktist (või kuni 10. päeval tehtud SARS-CoV-2 PCR negatiivse analüüsi tulemuse selgumiseni) ning jälgida oma tervislikku seisundit. Teavitage esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

Siin on Teile käitumisjuhised 14-päevaseks jälgimisperioodiks:

 1. Kasutage kaugtöö ja -õppimise võimalust.
 2. Ärge lahkuge oma kodust või viibimiskohast:
  1. v.a. igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks
  2. v.a. arsti kutsel raviasutuse visiidiks;
  3. v.a. teiste isikutega täielikku kontakti vältides õues (pargis, metsas jne) viibimiseks.
  4. v.a. kui 10 päeva pärast TA poolt tuvastatud lähikontakti tehtud SARS-CoV-2 PCR analüüsi tulemus on negatiivne;
 3. Järgige terviseohutuse nõudeid:
  1. peske regulaarselt seebi ja sooja veega käsi ja vajadusel desinfitseerige arvestades, et viirus võib levida saastunud esemetelt;
  2. vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;
  3. tuulutage regulaarselt ruume (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);
  4. köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käsivarrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).
 4. Kui olete sunnitud igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku muretsedes viibima avalikus kohas kandke võimalusel

Täiendavate küsimuste korral tutvu piiranguid kehtestavate õigusaktide ja vajadusel nende seletuskirjadega veebiaadressil www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid.

Teadmiseks teiega koos elavatele inimestele. Kui neil ei esine haigussümptomeid, siis ei pea nemad kodus püsima, vaid saavad jätkata oma igapäevase tegevusega.

 Juhul, kui teil või teiega koos elaval inimesel:

 1. tekivad haigussümptomid, siis helistage esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220;
 2. öelge, et olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga;
 3. kirjeldage perearstile oma tervislikku seisundit ja järgige arsti juhiseid;
 4. kui teie tervis järsult halveneb, siis helistage

NB! Helistamise ajal palume kindlasti teavitada eelnevast kontaktist COVID-19 juhtumiga.

COVID-19 sümptomid on leitavad: www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/sumptomid

 Haigustunnuste ilmnemisel palume ise mitte minna haigla erakorralise meditsiini osakonda ega perearsti vastuvõtule, vaid esmalt küsida ravisoovitused ning juhised telefoni teel. Haigustunnuste ilmnemisel või tervisliku seisundi halvenemisel palume kindlasti teavitada ka Terviseametit.1 COVID-19 sümptomid on leitavad: www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/sumptomid

Koroonaviiruse alane lisainfo on leitav:

 1. Terviseameti leheküljelt terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 2. Koroonakriisi leheküljelt kriis.ee/et/eriolukord-koroonaviirus

Ole teadlik, et:

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS)2 § 22 lg 3 alusel on nakkushaiguste tõrje ja leviku tõkestamiseks kehtestatud Sotsiaalministri 31.10.2003 määrus nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“3. Nimetatud määruse punkti 31.2 kohaselt peavad kõik COVID-19 nakkusesse haigestunuga lähikontaktis olnud isikud jääma koju eneseisolatsiooni vastavalt arsti otsusele ning lähtudes Terviseameti juhistest. Sama punkti kohaselt peab COVID-19 kahtlusega laps püsima kodus ja teda ei tohi viia lasteasutusse, sealhulgas kooli ega lastele mängimiseks mõeldud avalikku ruumi või alale.

NETS § 44 lg 1 kohaselt teeb järelevalvet Terviseamet. Nõuete täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse4 (edaspidi KorS) § 28 lg 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid ja/või NETS § 46 lg 1-2 nimetatud vastutusmeetmeid. Vastavalt KorS § 28 lg 2 on sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot. Vastavalt NETS § 46 lg 1-2 on nakkushaiguste tõrje nõuete rikkumise eest ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv kuni 200 trahviühikut ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.