Dokumendid

Kooli põhimäärus

Hiiumaa valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Kooli üldtööplaan

Kooli andmekaitsetingimused

Kooli vastuvõtu kord

Kooi distantsõppe korraldus

Kooli kodukord.

KOV arengukava kinnitamise määrus, kooli arengukava

Kooli õppekava: Oppekavayldosa_2016_17

Kooli õppekava väljavõte – HEV õpilaste õppekorraldus

Digipädevuste toetuskava: DigiToetuskava

Loovtöö juhend: Loovtoo_2019_juhend

Riikliku järelevalve teostajad: jarelevalve

Ainekavad:
Eesti keel: 1_ainevaldkond_eesti_keel
Kehaline kasvatus: 8_ainevaldkond_kehaline_kasvatus
Kunstiained: 6_ainevaldkond_kunstiained
Loodusained: 4_ainevaldkond_loodusained
Matemaatika: 3_ainevaldkond_matemaatika
Sotsiaalained: 5_ainevaldkond_sotsiaalained
Tehnoloogiaõpetus: 7_ainevaldkond_tehnoloogia
Võõrkeeled: 2_ainevaldkond_voorkeeled

Valikained:
Informaatika: informaatika karjaariopetus
Karjääriõpetus: karjaariopetus