Lapsevanemale

Kooli vastuvõtmiseks:

I klassi

Lapse esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem avalduse, millele lisab alljärgnevad dokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) teatise lapse tervislikust seisundist (lisa);
4) koolivalmiduskaardi (lasteaia lõpetanu);
5) foto õpilaspileti jaoks.

II – IX klassi

Õpilase 2.-9.klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem  avalduse, millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) sisseastuja tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist või perearsti tõendi astumiseks õppeasutusse;
4) foto õpilaspileti jaoks;
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning kui kooli vahetatakse õppeveerandi keskel hinnetelehe õppeveerandi hinnetega;
6) välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb esitada punktis 5 toodud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Muu

Avaldus õpilaspileti väljastamiseks.

Avaldus pikapäevarühmas osalemiseks.

Avaldus hommikupudru söömiseks.

Avaldus pikemaks puudumiseks (perereis vms).