Tugisüsteemid

Tugisüsteemid

TUGITEENUSED

Koolis rakendatavateks tugiteenusteks on:
–          pikapäevarühm,
–          konsultatsioonid,
–          järeltööde tegemine kontrolltööde klassis,
–          sotsiaalpedagoogiline nõustamine,
–          psühholoogiline nõustamine,
–          individuaalne õppekava,
–          koduõpe,
–          esmaabi,
–          huvitegevus


Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse 1. – 5. klassi õpilased lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Käesoleval õppeaastal on moodustatud  kaks rühma: I – II ja III – V. Kasvatajatena juhendavad õpilasi   A.Lind, A.Maasel, K.Teemets, H.Roht. Pikapäevarühmad töötavad kella 12.40 kuni kella 15.25.

I – II klass

  E T K N R  
5. Karin Teemets   Anneli Lind Helle RohtTiina PõrkTiia Korv
6. Karin Teemets Anneli Lind Anneli Lind   Anneli Lind Karin Teemets  
7. Karin Teemets Anneli Lind Anneli Lind   Anneli Lind Karin Teemets  

III – V klass

  E T K N R  
5.Anu Maasel5. kl koos 1. kl
6. Helle Roht Anu Maasel Anu Maasel Helle Roht Helle Roht
7. Helle Roht Anu Maasel Anu Maasel Helle Roht Helle Roht

Konsultatsioonid


Kontrolltööde klassis on võimalik teha järeltöid.


Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Sotsiaalpedagoog Anu Hülg
Kontakt:          Tel : 4622166,            56676177
                        e-post: anuh[ätt]kaina.edu.ee

Koolis:            T, N, R          8. 30 – 15.30   kabinet 132

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on individuaalne töö koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega, koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegelemine, teiste tugispetsialistide, õpetajate ja lastevanemate koostöösse kaasamine.


Õpilastele
Tule ja räägi, kui:

 • Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
 • Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
 • Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
 • Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
 • Sul on raskusi sõltuvustega.
 • Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
 • Oled emotsionaalne, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
 • Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.

Vanematele ja õpetajatele
Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

 • Lapse käitumine on ootamatult muutunud.
 • Oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.
 • Oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast.

Individuaalne õppekava (IÕK)

IÕK on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas.

Kui hariduslike erivajadustega õpilasele koostatud IÕK-ga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustuslikust õppeainest vabastamine, võib IÕK rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.


Koduõpe “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord” RT

Koduõppena käsitletakse õppetöö korraldamist väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase tervislikust seisundist või vanema taotlusel õppetöö korraldamist vanema poolt.


Meditsiiniline abi

Kerlin Uuskar

Kontakt: kerlin.uuskar[ätt]mail.ee

Koolis: N 8.00 – 15.15 kabinet 226


Huvitegevus

Huvijuht                     Julia Gurjeva   kabinet 224
Kontakt:                     julia[ätt]kaina.edu.ee (58 042 639)

Koolis:                       E-K, R  8.30 – 15.30

Huvijuht selgitab välja õpilase arengut soodustavad huvid ja võimed ja vastavalt sellele korraldab huvialast tegevust koolis.


Kasulikud lingid:

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Hiiumaal:
Aadress: Uus 2b, 92413 Kärdla
Telefon: 5886 0702
E-post: laane.eesti@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/hiiumaa

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teataja.

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teataja.