Tugisüsteemid

Tugisüsteemid

TUGITEENUSED

Koolis rakendatavateks tugiteenusteks on:
–          pikapäevarühm,
–          konsultatsioonid,
–          järeltööde tegemine kontrolltööde klassis,
–          sotsiaalpedagoogiline nõustamine,
–          psühholoogiline nõustamine,
–          individuaalne õppekava,
–          koduõpe,
–          meditsiiniline abi,
–          huvitegevus

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma võetakse 1. – 5. klassi õpilased lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Käesoleval õppeaastal on moodustatud  kaks rühma: I – II ja III – V. Kasvatajatena juhendavad õpilasi   A.Lind, A.Maasel, K.Teemets, H.Roht ja U. Niit. Pikapäevarühmad töötavad kella 12.40 kuni kella 15.25.

Konsultatsioonid

Kontrolltööde klassis on võimalik teha järeltöid.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Sotsiaalpedagoog Anu Hülg
Kontakt:          Tel : 4622166,            56676177
                        e-post: anuh[ätt]kaina.edu.ee

Koolis:            E, K,N          8. 30 – 15.30   kabinet 132

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on individuaalne töö koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega, koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega tegelemine, teiste tugispetsialistide, õpetajate ja lastevanemate koostöösse kaasamine.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoog Merit Lage

epost: merit.lage.ml@gmail.com

Nõustamisele on oodatud nii õpilased, lapsevanemad kui ka õpetajad. Nõustaja poole võib pöörduda kui:

– suhted on sassis kodus, koolis või sõpradega

– on mõni muu mure, mis ei lase elust rõõmu tunda

– vajad kokkulepete sõlmimiseks vahendajat

– koolis on raskusi õppimisega

Individuaalne õppekava (IÕK)

IÕK on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas.

Kui hariduslike erivajadustega õpilasele koostatud IÕK-ga nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustuslikust õppeainest vabastamine, võib IÕK rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.

Koduõpe “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord” RT

Koduõppena käsitletakse õppetöö korraldamist väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase tervislikust seisundist või vanema taotlusel õppetöö korraldamist vanema poolt.

Meditsiiniline abi

Kerlin Uuskar

Kontakt: kerlin.uuskar[ätt]mail.ee

Koolis: N 8.00 – 15.15 kabinet 226

Huvitegevus

Huvijuht                     Julia Gurjeva   kabinet 224
Kontakt:                     julia[ätt]kaina.edu.ee (58 042 639)

Koolis:                       E-K, R  9.00 – 15.00   
                                   N          8.00 – 15.30

Huvijuht selgitab välja õpilase arengut soodustavad huvid ja võimed ja vastavalt sellele korraldab huvialast tegevust koolis.

Kasulikud lingid:

Lääne-Eesti Rajaleidja keskus Hiiumaal:
Aadress: Uus 2b, 92413 Kärdla
Telefon: 5886 0702
E-post: laane.eesti@rajaleidja.ee
www.rajaleidja.ee/hiiumaa

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teataja.

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teataja.