Lapsevanemale

Kooli vastuvõtmiseks:

I klassi

Lapse esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem avalduse,link opens on new page millele lisab alljärgnevad dokumendid:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) teatise lapse tervislikust seisundist (lisalink opens on new page); (Lae fail alla või tee sellest koopia enne täitmist!)
4) koolivalmiduskaardi (lasteaia lõpetanu);
5) foto õpilaspileti jaoks.

II – IX klassi

Õpilase 2.-9.klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem  avalduse,link opens on new page millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) sisseastuja tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist või perearsti tõendi astumiseks õppeasutusse;
4) foto õpilaspileti jaoks;
5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning kui kooli vahetatakse õppeveerandi keskel hinnetelehe õppeveerandi hinnetega;
6) välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb esitada punktis 5 toodud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Muu

Avalduslink opens on new page õpilaspileti väljastamiseks.

Avalduslink opens on new page pikapäevarühmas osalemiseks.

Avalduslink opens on new page hommikupudru söömiseks.

Avalduslink opens on new page pikapäevaeine söömiseks.

Avalduslink opens on new page pikemaks puudumiseks (perereis vms).

Avaldatud 22.10.2023. Viimati muudetud 29.05.2024.